دانشگاه‌های آذربایجان - موسسه آتیه داران علم و فرهنگ